Name Type Date Size
../ dir - -
Row 1 Data 1 Row 1 Data 2 Row 1 Data 3 Row 1 Data 3
ReleaseNotes-Ver970_3858.txt 2003-12-05 18:41 19606 ReleaseNotes-970-5434.pdf 2004-09-08 17:22 73230 ReleaseNotes-970-5434a.txt 2005-01-10 10:01 7168 ReleaseNotes-970-6763-169.txt 2005-12-01 14:58 4270 ReleaseNotes-970-6763.169-rev1.txt 2006-04-05 13:07 48838 ReleaseNotes-970-6763-86.txt 2006-04-05 13:07 36454 ReleaseNotes-971-7600-129.txt 2006-06-01 09:31 16713 ReleaseNotes-971-7600-398.txt 2006-08-17 09:46 9493 ReleaseNotes-971-7600-1077.txt 2007-05-18 10:35 19933 ReleaseNotes-971-7600-1116.txt 2007-06-12 17:18 2171 ReleaseNotes-971-7600-1192.txt 2007-07-27 10:54 4576 ReleaseNotes-971-7600-1224.txt 2007-08-21 14:06 6049 ReleaseNotes-971_R3_1.txt 2008-04-02 10:14 34482 ReleaseNotes-971_R3_2.txt 2008-08-13 15:56 14755 ReleaseNotes-971_R3_2_1.txt 2008-09-23 09:45 4553 ReleaseNotes-971_R4_2.txt 2009-02-10 12:43 18153 ReleaseNotes-971_R4_2_1.txt 2009-06-29 10:23 22285 Release_Notes_LS-DYNA_971_R5.txt 2010-04-26 11:58 71301 Release_Notes_LS-DYNA_971_R5_1.txt 2011-01-27 11:41 40640 Release_Notes_LS-DYNA_971_R5_1_1.txt 2011-03-26 08:21 12880 Release_Notes_LS-DYNA_971_R6.0.0_rev2.txt 2012-05-18 14:49 53565 Release_Notes_LS-DYNA_971_R6.1.0_rev1.txt 2012-07-25 10:40 27740 Release_Notes_LS-DYNA_971_R6.1.1_rev0.txt 2013-01-04 10:38 22914 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7_0_0_rev1.txt 2013-01-15 08:09 42739 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7_0_0_rev2.txt 2013-01-18 14:19 44129 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7_0_0_rev3.txt 2013-01-26 09:18 44155 Release_Notes_LS-DYNA_971_R6.1.2_rev0.txt 2013-11-12 13:54 17517 Release_Notes_LS-DYNA_971_R6.1.2_rev1.txt 2013-11-20 08:51 17943 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.0_rev0.txt 2014-04-03 10:57 100397 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.0_rev1.txt 2014-04-03 10:57 99869 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.1_rev0.txt 2014-04-05 08:09 2325 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.0_rev2.txt 2014-04-07 13:23 100015 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.0_rev3.txt 2014-05-02 11:01 97833 Release_Notes_LS-DYNA_971_r7.1.0_rev4.txt 2014-06-02 11:05 98050 Release_Notes_LS-DYNA_r7_1_2_rev0.txt 2015-01-14 15:23 33666 Release_Notes_LS-DYNA_r8_0_0_rev0.txt 2015-02-13 16:05 101753 Release_Notes_LS-DYNA_R8_0_0_rev1.txt 2015-03-06 10:39 107480 Release_Notes_LS-DYNA_R7_1_2_rev1.txt 2015-03-06 10:40 35327 Release_Notes_LS-DYNA_R8_1_0_rev0.txt 2016-03-02 10:15 47613 ReleaseNotes_R7.1.3.txt 2016-06-16 13:20 21028 Release_Notes_LS-DYNA_R9_0_1_rev.txt 2016-08-11 14:21 130831 Release_Notes_LS-DYNA_R9_1_0_rev0.txt 2017-02-02 15:01 24451 Release_Notes_LS-DYNA_R9_0_1_rev1.txt 2017-05-22 13:09 130831 Release_Notes_LS-DYNA_R10_0_0_rev0.txt 2017-07-19 14:35 114901 Release_Notes_LS-DYNA_R9_2_0_rev0.txt 2017-08-17 17:04 21202 Release_Notes_LS-DYNA_R10_0_0_rev1.txt 2017-10-27 11:27 115470 Release_Notes_LS-DYNA_R10_0_0_rev2.txt 2017-11-16 07:13 116007 Release_Notes_LS-DYNA_R10_1_0_rev0.txt 2018-01-16 17:19 31853 LS-DYNA_R10_new_features.pdf 2018-05-15 15:05 26271293 Release_Notes_LS-DYNA_R9_3_0_rev0.txt 2018-07-19 09:19 35663 Release_Notes_LS-DYNA_R9_3_0_rev1.txt 2018-07-20 14:36 35585 Release_Notes_LS-DYNA_R11_0_0_rev0.txt 2018-09-26 11:46 125460 Release_Notes_LS-DYNA_R11_0_0_rev1.txt 2019-01-10 09:58 126449 Release_Notes_LS-DYNA_R10_2_0_rev0.txt 2019-03-26 17:18 40877 Release_Notes_LS-DYNA_R11_1_0_rev0.txt 2019-08-28 13:23 47038 Release_Notes_LS-DYNA_R9_3_1_rev0.txt 2019-09-30 11:23 14525 Release_Notes_LS-DYNA_R12_0_0_rev0.txt 2020-07-08 23:23 136413 Release_Notes_LS-DYNA_R12_0_0_rev1.txt 2020-07-17 13:55 138828 Release_Notes_LS-DYNA_R11_2_0_rev0.pdf 2020-12-09 08:16 139884 Release_Notes_LS-DYNA_R11_2_1_rev0.pdf 2021-01-27 11:13 46024 Release_Notes_LS-DYNA_R11_2_2_rev0.pdf 2021-06-15 16:12 42938 Release_Notes_LS-DYNA_R13_0_0_rev0.pdf 2021-09-10 13:12 271436 Release_Notes_LS-DYNA_R12_1_0_rev0.pdf 2021-11-16 14:23 176663 Release_Notes_LS-DYNA_R13_0_0_rev1.pdf 2021-11-19 12:45 272388 Release_Notes_LS-DYNA_R13_0_0_rev2.pdf 2021-11-30 14:30 272313 Release_Notes_LS-DYNA_R13_1_0_rev0.pdf 2022-03-25 12:27 144447 Release_Notes_LS-DYNA_R13_1_1_rev0.pdf 2022-08-10 14:38 17103 Release_Notes_LS-DYNA_R13_1_1_rev1.pdf 2022-09-02 15:19 34244 Release_Notes_LS-DYNA_R14_0_0_rev0.html 2023-02-13 14:30 3310167 Release_Notes_LS-DYNA_R12_2_1_rev0.html 2023-05-03 09:39 3121953 Release_Notes_LS-DYNA_R14_0_0_rev1.html 2023-05-22 11:32 3309890 releasedates 2023-05-22 11:58 7880 Release_Notes_LS-DYNA_R14_1_0_rev0.html 2023-11-29 11:19 3151300 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_0_rev0.html 2024-02-27 16:59 3421874 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_0_rev0.pdf 2024-03-06 17:11 414169 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_1_rev0.html 2024-03-14 10:43 6501 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_1_rev0.pdf 2024-03-14 10:43 31376 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_2_rev0.html 2024-04-03 20:45 3426225 Release_Notes_LS-DYNA_R15_0_2_rev0.pdf 2024-04-03 20:45 394270